II.Výzva na predkladanie ponúk: Materiálne vybavenie odborných učební

Mesto Senec vyhlasuje II. Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom –

 

„Materiálne vybavenie odborných učební“  pre projekt:  „Zriadenie odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci a pre projekt Zriadenie odborných učební na ZŠ J.G. Tajovského v Senci“.

 

Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/387113, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.

 

Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddieli I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.

 

30.8.2018 10:11