Materiálne vybavenie odborných učební - Výzva na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku

Mesto Senec vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom –

 

„Materiálne vybavenie odborných učební“  pre projekt:  „Zriadenie odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci“ a pre projekt „Zriadenie odborných učební na ZŠ J.G. Tajovského v Senci“.

 

Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk v rámci VO na stránke : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/416324

a v systéme Josephine:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/815/summary

, tieto sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.

 

Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddieli I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a e-mailový kontakt.

 


13.8.2018 10:14