Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012

Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec o pamätihodnostiach mesta Senec na pripomienkovanie.

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 15.04.2020:

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar legislatívy a VO

elektronicky na adresu: zelniki@senec.sk

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar  legislatívy a VO

 

V Senci, 15.03.2021

 

 

 

Ing. Jarmila Répássyová, v.r.

  prednostka

 

 

Predložené na pripomienkovanie:

vyvesené dňa 15.03.2021

zvesené dňa ...................

/userfiles/file/dokumenty/Dodatok%20%C4%8D%202%20k%20VZN%205-2012(1).docx

15. 3. 2021 14:03