Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. xx/2024, o určení názvov ulíc v meste Senec

Zverejnenie na pripomienkovanie návrhu 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. xx/2024, o určení názvov ulíc v meste Senec

 

 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

 

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote od 12.02.2024 do 22.02.2024 (vrátane) (po tejto lehote sa na pripomienky nebude prihliadať):

  • písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia.
  • elektronicky na adresu: galvanekovan@senec.sk
  • ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia

 

 

 

                                                                                        Mgr. Nina Galváneková

                                                                                               referent útvaru

 

V Senci, 12.02.2024                                     

 

 

 

 

12. 2. 2024 8:25

 

Všeobecné záväzné nariadenia