Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Senec č. xx/2024 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby poskytované mestom Senec - pripomienkovanie

Zverejnenie na pripomienkovanie návrhu 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Senec č. xx/2024 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby  poskytované mestom Senec

 

 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

 

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote od 11.06.2024 do 21.06.2024 (vrátane) (po tejto lehote sa na pripomienky nebude prihliadať):

  • písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar sociálnych služieb mesta.
  • elektronicky na adresu: locziovag@senec.sk
  • ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar sociálnych služieb mesta.

 

 

 

 

                                                                                        JUDr. Tímea Rencésová

                                                                          referent legislatívy a verejného obstarávania

 

V Senci, 11.06.2024                                       

 

 

11. 6. 2024 10:42

 

Súbory / prílohy