Návrh VZN č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb,

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec

Všeobecne záväzné nariadenie stanovuje postup mesta Senec pri poskytovaní sociálnych služieb a podmienky poskytovania sociálnych služieb mestom Senec

PRIPOMIENKOVANIE 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 22.marca 2020.

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar sociálnych služieb mesta

elektronicky na adresulocziovag@senec.sk

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar sociálnych služieb mesta 

13. 3. 2020 23:02

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov Súbor Stav
Návrh VZN č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať. Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 22.marca 2020. písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar sociálnych služieb mesta elektronicky na adresu: locziovag@senec.sk ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar sociálnych služieb mesta
navrh_vzn_o_socialnych_sluzbach_20202.pdf stiahnuť návrh