Návrh VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

PRIPOMIENKOVANIE 

 

NÁVRHU

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. .../2019 o o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

V súlade s ustanovením § 6 ods.  3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „návrh dodatku k VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

Dňom vyvesenia návrhu dodatku k  VZN  začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku  k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky /na adresu locziovag@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ dodatku k VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

9. 10. 2019 17:46

 

Súbory / prílohy