Návrh VZN o určení názvov ulíc vmeste Senec

Názv novej ulice v meste Senec

názov ulice názov ulice v štátnom jazyku: Strmá
v jazyku maďarskej menšiny: Meredek utca

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať. Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 22.marca 2020. písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar sociálnych služieb mesta elektronicky na adresu: locziovag@senec.sk ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar sociálnych služieb mesta

13. 3. 2020 21:21

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov Súbor Stav
Návrh VZN o určení názvov ulíc v meste Senec
V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote. V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať. Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 22.marca 2020. písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, Útvar výstavby a ochrany životného prostredia, elektronicky na adresu: durcova@senec.sk ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar výstavby a ochrany životného prostredia,
navrh_vzn_2_2020_ul_strma1.pdf stiahnuť archív návrhov