Oznam o prerokovani Návrhu zadania UŠ Slnečné jazerá

Mesto Senec ako orgán územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii oznamuje prerokovanie

Návrhu zadania územnoplánovacieho podkladu
„Urbanistická štúdia rekreačnej zóny Slnečné jazerá – Senec“
v termíne od 09.02.2023 do 30.03.2023

Kompletný materiál je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta, v pracovných dňoch počas úradných hodín a zároveň je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Senec https://www.senec.sk/sk/clanok/us-slnecne-jazera-senec.

Urbanistická štúdia (UŠ) má riešiť jestvujúce územie „Slnečné jazerá“ určené územným plánom mesta na funkčné využitie „šport, rekreácia", ako aj priľahlé rozvojové plochy, ktoré budú pri aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie premietnuté do ÚPN mesta Senec.

Hlavným cieľom rozvoja územia časti Slnečných jazier je územnotechnické zlepšenie prostredia a dobudovanie občianskej vybavenosti, športových plôch a rekreačných zón. Zároveň je cieľom UŠ územnotechnickými opatreniami zvýšiť úroveň poskytovaných služieb návštevníkom športovo rekreačného areálu, ako aj zlepšiť technickú infraštruktúru, vrátane dopravného napojenia areálu na verejné komunikácie.

Pred spracovaním návrhu zadania bol spracovaný Komplexný urbanistický rozbor riešeného územia (https://www.senec.sk/sk/clanok/us-slnecne-jazera-senec), ktorý reflektuje aktuálny stav funkčného využitia a priestorového usporiadania budov, objektov a plôch, ako aj identifikoval všetky relevantné limity i známe rozvojové zámery riešeného územia. Výstupom tejto etapy bola identifikácia problémov, prípadných stretov záujmov, ako aj potenciálov na riešenie UŠ.

Týmto sa obraciame na právnické a fyzické osoby, vlastníkov v území a verejnosť s výzvou na zaslanie svojich námietok a pripomienok v termíne do 30.03.2023 (vrátane) na adresu: Mestský úrad Senec, Útvar stratégie a rozvoja mesta, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec.
Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude v záujme zabezpečenia plynulého postupu prác prihliadať. Pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne mesta resp. dátum podania na poštovú prepravu. Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnému územnoplánovaciemu podkladu.

Zverejnené od 08.02.2023 do 31.03.2023

8. 2. 2023 8:06

 

Súbory / prílohy