Oznam o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení navrhovanej činnosti „ÚPN-Z Senec – Margovo pole“

Číslo: SEN24699-VV/2023/396, Senec, 24.04.2023

O Z N A M

Mesto Senec ako dotknutá obec v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) zabezpečuje po predchádzajúcej dohode s obcou Veľký Biel v zmysle § 34 ods. 5 zákona o posudzovaní a po dohode a v spolupráci s navrhovateľom, Senec Development, s.r.o, Koceľova 8, 949 01 Nitra, IČO 52423026, v zastúpení splnomocneného zástupcu ADVOKÁCIA, s.r.o, Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO 36854107, spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

Mesto Senec v súlade s § 34 ods. 3 zákona o posudzovaní Oznamuje verejnosti,
že spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení navrhovanej činnosti
„Územný plán zóny Senec – Margovo pole“
s výkladom spracovateľa
sa uskutoční dňa 11.05.2023 o 14,00 hod.
v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade v Senci, Mierové námestie č.8, 903 01 Senec.

Správa o hodnotení činnosti „Územný plán zóny Senec – Margovo pole“ je zverejnená na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-senec-margovo-pole-1
Do správy o hodnotení činnosti môže verejnosť nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame vopred dohodnúť).

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti doručiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o správe o hodnotení v zmysle § 34 ods. 1 zákona o posudzovaní, ktoré je zverejnené od 17.04.2023 do 18.05.2023 na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke https://www.senec.sk/sk/uradny-oznam/oznamenie-o-sprave-o-hodnoteni-cinnosti-upnz-senec-margovo-pole.

Program:

-    Otvorenie prerokovania
-    Predstavenie správy o hodnotení
-    Vyhodnotenie vplyvov na ŽP
-    Diskusia
-    Záver

Zverejnené dňa 24.04.2023

24. 4. 2023 13:18

 

Súbory / prílohy