Oznámenie k výzve Dodanie traktorovej kosačky

MESTO  SENEC

 

 

 

 

OZNÁMENIE

Mestu Senec ako verejnému obstarávateľovi bola dňa 30.06.2021 doručená žiadosť o nápravu od jedného z uchádzačov týkajúca sa súťažných podmienok výzvy na „Dodanie traktorovej kosačky“.

Žiadosť o nápravu obsahovala návrh uchádzača na zmenu minimálnych požadovaných parametrov v bode 4. výzvy na predloženie ponuky týkajúci sa tempomatu.

Uchádzač požadoval zmeniť uvedený parameter technickej špecifikácie tak, aby sa požiadavka na minimálne parametre definovala bez tempomatu prípadne doplniť voliteľné.

Uchádzač svoju žiadosť odôvodnil tým, že má záujem zúčastniť predmetnej súťaže a chce predložiť ponuku na vysoko kvalitnú traktorovú kosačku.

Verejný obstarávateľ žiadosti uchádzača o nápravu vyhovel v súlade s §164, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

V časti

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Minimálne požadované parametre:

Tempomat – voliteľné

Oznámenie o vyhovení žiadosti o nápravu sa zároveň zverejňuje na webovej stránke verejného obstarávateľa www.senec.sk.

 

 

V Senci 02.07.2021

 

 

 

 

 

                            ........................................................

                            Ing. Dušan Badinský

                          primátor

 

 

2. 7. 2021 9:54