Oznámenie o Rozhodnutí "PHSR obce Slovenský Grob na 2022-2028"

Oznámenie

Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok (ďalej len „OÚ Pezinok“) ako príslušný orgán štátnej správy, doručil Mestu Senec ako dotknutej (susednej) obci

Rozhodnutie vydané zo zisťovacieho konania
číslo: OU-PK-OSZP-2023/011141-022 zo dňa 14. novembra 2023
pre navrhovaný strategický dokument
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Slovenský Grob
na obdobie rokov 2022 - 2028“

obstarávateľ, Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 00305073.

Rozhodnutie vydané po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Slovenský Grob na obdobie rokov 2022 - 2028“ bolo mestu Senec doručené na zverejnenie dňa 14.11.2023. Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-slovensky-grob-n-1

Zverejnené od 15.11.2023 do 01.12.2023

15. 11. 2023 15:11

 

Súbory / prílohy