Oznámenie o Rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní „ÚPN obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“

Oznámenie

Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec (ďalej len „OÚ Senec“) ako príslušný orgán štátnej správy, predložil mestu Senec ako dotknutej obci

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-SC-OSZP-2023/001892-026 zo dňa 19.04.2023
pre navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“
obstarávateľ, Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka., IČO: 00 304 981.

Rozhodnutie vydané po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“ bolo mestu Senec doručené na zverejnenie dňa 19.04.2023. Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-nova-dedinka-zmny-doplnky-c-1-2021

Podľa § 6a) ods. 5 zákona o posudzovaní dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.

Zverejnené od 20.04.2023 do 06.05.2023

20. 4. 2023 14:28

 

Súbory / prílohy