Oznámenie o Správe o hodnotení činnosti "ÚPN-Z Senec - Margovo pole"

Oznámenie

Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP, ako správny a príslušný orgán, zaslalo listom číslo: 3558/2023-11.1.2/ss-19795/2023 zo dňa 28. marca 2023, Mestu Senec ako dotknutej obci

Správu o hodnotení činnosti „Územný plán zóny Senec – Margovo pole“
Navrhovateľ, Senec Development, s.r.o, Koceľova 8, 949 01 Nitra, IČO 52423026,
v zastúpení splnomocneného zástupcu ADVOKÁCIA, s.r.o, Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO 36854107

Dokumentácia správy o hodnotení činnosti bola mestu Senec doručená poštovou prepravou na zverejnenie dňa 17.04.2023. V súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), oznamujeme, že do správy o hodnotení činnosti môže verejnosť nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame vopred dohodnúť).

Správa o hodnotení činnosti „Územný plán zóny Senec – Margovo pole“ je zverejnená aj na webovom sídle MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-senec-margovo-pole-1

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti doručiť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Zverejnené od 17.04.2023 do 18.05.2023

17. 4. 2023 9:48

 

Súbory / prílohy