Oznámenie o uložení zásielky- Bušány

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:          Zdenko Bušány

Odosielateľ písomnosti:    Okresný súd Bratislava III.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 24.9.2018

 

v Senci dňa : 5.9.2018

 

 

5.9.2018 15:38