Oznámenie o uložení zásielky- Dudaš, Stojka, Lamile, Michalková, Bednárik, Lencova, Horváth, Tornyaiová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:         Tina Dudaš, Martin Stojka, Ľubica Lamile ,

                                           Michaela Michalová, Ján Bednárik

Odosielateľ písomnosti:   Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Leokadie Lencova

Odosielateľ písomnosti:   Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Robert Horváth

Odosielateľ písomnosti:   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Rita Tornyaiová

Odosielateľ písomnosti:   Platiť sa oplatí s.r.o.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 27.8.2018

 

v Senci dňa :7.8.2018

7.8.2018 8:37