Oznámenie o uložení zásielky- Ján Vavro, Pavel Varga, Juraj Bombala, Juraj Kerti

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:            Ján Vavro

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            Pavel Varga, Juraj Bombala

Odosielateľ písomnosti:      Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            Juraj Kerti

Odosielateľ písomnosti:      Platiť sa oplatí  s.r.o.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 25.1.2019

 

v Senci dňa : 7.1.2019

7.1.2019 8:23