Oznámenie o uložení zásielky- Jana Repková, Peter Svitek

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písomnosti:             Jana Repková

Odosielateľ písomnosti:       Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:             Peter Svitek

Odosielateľ písomnosti:       JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor

 

Adresát písomnosti:             Monika Suricová

Odosielateľ písomnosti:       Exe. úrad Martin

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 28.8.2017

 

v Senci dňa : 11.8.2017

11.8.2017 8:21