Oznámenie o uložení zásielky- Jurica, Múčka

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:           Milan Jurica, Miloslav Múčka

 

 

Odosielateľ písomnosti:     JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 5.3.2018

 

v Senci dňa : 13.02.2018

13.2.2018 9:04