Oznámenie o uložení zásielky- Punhin

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Andrii Punhin / Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 30.6.2021

Senci dňa :4.6.2021

4. 6. 2021 15:22