Oznámenie o uložení zásielky - Renáta Šeboková, Róbert Horváth, Mário Tóth, Margita Rozínková, Kornélia Šipošová

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písomnosti:             Renáta Šeboková, Róbert Horváth, Mário Tóth,

                                                   Margita Rozínková

Odosielateľ písomnosti:       Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:             Kornélia Šipošová

Odosielateľ písomnosti:       JUDr. Ladislav Jakubec – súdny exekútor

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 31.7.2017

 

v Senci dňa : 13.7.2017

13.7.2017 9:03