Oznámenie o uložení zásielky- Tornyaiová, Olle

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:          Rita Tornyaiová

Odosielateľ písomnosti:    Platiť sa oplatí s.r.o.

                                            

Adresát písomnosti:          Olle Gabriel

Odosielateľ písomnosti:    Sociálna poisťovňa a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 29.10.2018

 

v Senci dňa : 10.10.2018

10.10.2018 10:45