Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Vec: Oznámenie výsledku vybavenia petície

 

Dňa 17.06.2020 bola na mestskom úrade v Senci prijatá petícia občanov mesta Senec (vlastníci rodinných domov a pozemkov na Liptovskej ulici) ktorá bola adresovaná mestu Senec.

Občania prostredníctvom petície žiadajú mesto Senec aby osadilo dopravné značenie zakazujúce vjazd di Liptovskej ulice od Jánošikovej ulice všetkým motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy a majiteľov pozemkov a rodinných domov s nasledujúcim odôvodnením.

 

  1. Liptovská ulica je slepá ulica;
  2. Na príjazdovej komunikácii parkujú cudzie motorové vozidlá v celej dĺžke križovatky až po pripojenie príjazdovej komunikácie na samotnú ulicu, čím sa zužuje prejazdový profil cesty iba na jeden jazdný pruh pre oba smery jazdy bez možnosti obísť oproti idúce vozidlo;
  3. Parkujúce cudzie vozidlá často stoja na miestach, ktorú sú v rozpore s § 23 a § 25 zákona č. 8/2008 Z.z. o cestnej premávke, na čo sporadicky upozorňujeme mestskú políciu, ktorá tieto prípady operatívne rieši;
  4. Ak nie je možné zaparkovať na príjazdovej komunikácii, vodiči cudzích motorových vozidiel nechávajú svoje autá zaparkované pred rodinnými domami, často tak, že sťažujú výjazd vozidiel majiteľov a obyvateľov nehnuteľností z pozemkov;
  5. Vyššie uvedeným spôsobom parkovania sa zhoršuje prejazd obslužnej techniky (najmä vozidiel zberu odpadu), tiež kuriérskym službám s rozmernejšími vozidlami;
  6. Vyššie uvedeným spôsobom parkovania tiež dochádza k obmedzovaniu a ohrozovaniu ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä cyklistov, ktorí nemajú pri výjazde z ulice dostatočný priestor na bezpečný prejazd v prípade stretu s oproti idúcim vozidlom;
  7. Na ulici Liptovská je mestom novo zriadené detské ihrisko, ktoré s obľubou využívajú obyvatelia zo širokého okolia. Hrajúce sa deti sú tiež vystavované zvýšenému riziku kvôli neprehľadnosti a zúženiu prejazdového profilu príjazdovej cesty.

 

Podľa § 1 ods. 1 Zákona č. 85/ 1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o petíciách“)

 

„Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci.“

 

Podľa § 3 ods. 3 zákona o petíciách

 

„V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.“

 

Podľa § 4 ods. 2 zákona o petíciách

 

„V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis ak ide o fyzickú osobu., alebo svoj názov a sídlo ak ide právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.“

 

Podľa § 4a ods. 5 zákona o petíciách

 

„Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu.“

 

Obsah petície nespadá pod verejný záujem alebo iný spoločný záujem, ale z petície je zrejmé, že sa jedná o záujem jednotlivcov.

 

Osobou určenou na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci je:

Ing. Vladimír Maczeák, Senec – zodpovedná osoba staršia ako 18 rokov.

 

Petíciu podpísalo celkom 18 osôb a pri každej osobe bola vykonaná kontrola mena, priezviska, adresy pobytu a podpisu.

 

Po preskúmaní formálnych náležitostí Mesto Senec dospelo k záveru, že petícia spĺňa formálne náležitosti ustanovené v zákone o petíciách.

 

Podľa § 5d ods. 2 zákona o petíciách

 

„Iný vecne príslušný orgán verejnej moci ako orgán verejnej moci uvedený v odseku 1 prerokuje petíciu so zástupcom a petičným výborom vtedy, ak petíciu podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená.“

 

Podľa § 5d ods. 3 zákona o petíciách

 

„Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.“

 

Podľa § 5 ods. 5 zákona o petíciách

 

„Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.“

 

Žiadosť, ktorá bola predmetom petície bola predložená Útvaru výstavby a ochrany životného prostredia na posúdenie:

 

Petícii nebolo vyhovené z nasledujúcich dôvodov:

 

Mesto Senec ako vlastník a správca miestnej komunikácie, do ktorej spadá komunikácia na Liptovskej ulici, preskúmal petíciu za osadenie dopravnej značky zakazujúcej vjazd do ulice všetkým motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy (a majiteľov pozemkov a rodinných domov)

 

Mesto Senec uvedenú žiadosť prerokovalo s príslušným dopravným inšpektorátom v Senci a dospelo k záveru, že petícii nie je možné vyhovieť.

 

Liptovská ulica je pozemná komunikácia zaradená do siete miestnych komunikácií na území obce, ktoré sú všeobecne prístupné a verejne užívané v zmysle § 4b zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách  v znení neskorších predpisov (cestná zákon) (ďalej aj ako „cestný zákon“) a preto nie je možné takúto komunikáciu uzavrieť dopravnou značkou zakazujúcou vjazd. Zároveň by osadením takéhoto dopravného značenia došlo k zákazu vjazdu a znemožneniu prístupu vozidlom prichádzajúceho napríklad za účelom návštevy alebo užívania detského ihriska. Nakoľko sa jedná o verejnú komunikáciu nie je dôvodom na jej uzavretie sťažené parkovanie obyvateľov priľahlých domov. Na verejnej komunikácii môže parkovať svoje vozidlá široká verejnosť bez ohľadu na bydlisko.

 

Petíciou sa občania môžu obracať na orgány verejnej moci vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu. Zákaz vjazdu do ulice čím by niekoľko jednotlivcov využívalo ulicu len pre svoje vlastné potreby nespadá do verejného záujmu či iného spoločného záujmu, ale do záujmu jednotlivcov. Z toho dôvodu  bola petícia vyhodnotená ako neopodstatnená a nebolo jej vyhovené.

 

Mesto Senec, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Po posúdení obsahu petície za zmenu dopravného značenia bola petícia mestom Senec ako aj Útvarom výstavby a životného prostredia vyhodnotená ako neopodstatnená.

 

Podľa § 3d ods. 3 cestného zákona

 

„Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí“

 

Podľa § 4b cestného zákona

 

 

„Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.“

 

Podľa § 5 ods. 7 zákona o petíciách

 

„Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Povinnosti podľa osobitných predpisov nie sú prvou vetou dotknuté.“

 

Odoslaním a zverejnením tohto písomného oznámenia o výsledku vybavenia podanej petície sa petícia považuje za vybavenú podľa ust. § 5 ods. 5 zákona o petíciách.

 

S pozdravom

 

 

                                                                       Ing. Dušan Badinský

                                                                                  Primátor

 

 

 

 

 

Doručí sa:

Ing. Vladimír Maczeák

Spis


 

15. 7. 2020 8:26