Oznámenie o začatí pripomienkovania Zadania územného plánu zóny Senec - Margovo pole

Mesto Senec, ako obstarávateľ "Územného plánu zóny Senec - Margovo pole" podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "stavebný zákon") na svojom mestskom zasadnutí rozhodlo o obstaraní územného plánu zóny Senec - Margovo pole z dôvodu, že je potreba overiť priestorové usporiadanie a fiunkčné využívanie vymedzenej časti v zmysle § 11 ods. 6 stavebného zákona v súlade so záväznou časťou ÚPN mesta Senec.

5. 8. 2020 11:33

 

Súbory / prílohy