Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania SNN s.r.o. "Súbor rekreačných Domov" parc. č. 5474/6, 5481,10,8,5,53,48

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania SNN s.r.o. "Súbor rekreačných Domov" parc. č. 5474/6, 5481,10,8,5,53,48

15. 10. 2020 10:50

 

Súbory / prílohy