Oznámenie o začatí stavebného konania žiadosť o zmenu stavby "Bytová a rodinná výstava Senec lokalita Tehelná - Vinohradnícka - II. etapa Novostavby samostatne stojacích rodinných domov"

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania.

Stavebník Ing. Hudák Jozef a Ing. Mária Hudáková bytom A Dubčeka 1, Senec, a Prof. Ing. Valach Fedor DrSc., bytom A. Dubčeka 4076/10, Senec podali dňa 15.03.2019 žiadosť o zmenu stavby "Bytová a rodinná výstava Senec lokalita Tehelná - Vinohradnícka - II. etapa Novostavby samostatne stojacích rodinných domov"  na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom životného prostredia , oddelenie stavebného poriadku pod číslom ŽPNýst. 2709/00-Ka zo dňa 5.10.2001 . Zmena sa bude týkať nerealizovania stavebného objektu SO-18 Rodinné domy katalógového typu PREMIER 95 na parcele č. 438/18 kataster Senec a stavebného objektu SO-30 Rodinné domy katalógového typu PORTO 24 na parcele č. 438/30 kataster Senec . Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

3. 5. 2019 10:46

 

Súbory / prílohy