Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Chalupkova Martina

MESTO SENEC

                                                          

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Pavlom Kválom

 

z v e r e j ň u j e

 

 v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

• pozemok C-KN parc.č. 724/24, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 38 m2, oddelený od pozemku C-KN parc.č.724/2 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.12/2023, ktorý vyhotovila spoločnosť ORION SK s.r.o., úradne overený OÚ Senec, katastrálnym odborom dňa 08.03.2023 pod č.237/2023

 Kupujúci: Mgr. Martina Chalupková, MBA, rod. Košecová, Šafáriková 28, Senec

 Odôvodnenie:

Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve nadobúdateľa. Mestský pozemok slúži výlučne pre osobné využitie nadobúdateľa, na parkovanie osobného auta a prístup pešo k bytu nadobúdateľa. Predmetný pozemok nie je možné použiť pre verejnosť, nakoľko je nepriechodný, na konci pozemku sú postavené garáže. Do mestského pozemku C-KN p.č. 724/2 boli nadobúdateľom investované finančné prostriedky na úpravu povrchu.

 

29. 5. 2023 10:22