Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Feješ

MESTO SENEC

                                                                           

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja: Pozemky oddelené od pozemkov C-KN parc.č. 2371/1, 2371/411, 2371/412 a 2371/413 evidované na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.28/2019 vyhotoveným spoločnosťou Zameranie, s.r.o., Ing. Ľubicou Simonidesovou, a to pozemok C-KN parc.č. 2371/411 ostatné plochy o výmere 68 m2 a pozemok C-KN parc.č. 2371/412 ostatné plochy o výmere 109 m2.

 

Kupujúci: JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová rod. Jakubeková, Prokopa Veľkého 17, Bratislava

 

Odôvodnenie: Jedná sa o bezprostredne priľahlé pozemky k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľov, ktoré nadobúdatelia užívajú, udržiavajú ich, používajú ich na rekreáciu aj ako prístup k rekreačnej chate a k jazeru. Predmetné pozemky z hľadiska ich dispozície nie sú vhodné na samostatné užívanie alebo predaj iným osobám.

 

8. 10. 2019 10:06