Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Gajdošík

Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č.2271/73 ostatné plochy o výmere 137 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2271/1 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.45/2017 vyhotoveného fm-geo, s.r.o.

Kúpna cena: 140,-€/m2

Kupujúci: Peter Gajdošík a manželka Kristína Gajdošíková  rod. Bilčíková

Odôvodnenie: Jedná sa o bezprostredné susedstvo s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, pozemok je dlhodobo užívaný ako súčasť nehnuteľností a slúži na rekreáciu nadobúdateľov a aj ako prístup k jazeru, vzhľadom na jeho umiestnenie nie je využiteľný na iný účel pre mesto.

 

14.6.2017 15:28