Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa GILTRADE s.r.o.Hit Plus s.r.o.

MESTO SENEC

                                                         

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

Pozemok C-KN parc.č. 4280/26, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 290 m2, oddelený od pozemku C-KN parc.č. 4280/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.17/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOSTAV-GEO s.r.o., Ing. Maroš Kocmunda, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym odborom  dňa 28.10.2021 pod č.G1-1947/2021.

 

Kupujúci:

  1. GILTRADE s.r.o., Kráľová pri Senci 480, IČO: 44 748 761                 podiel 1/2
  2. HIT Plus s.r.o., Severná 1546/94, Chorvátsky Grob, IČO: 53 098 102  podiel 1/2

 

Odôvodnenie:

Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. Nadobúdatelia sú spoluvlastníkmi priľahlej stavby postavenej na pozemku C-KN p.č. 4280/4, ktorej pevné základy presahujú na mestský pozemok C-KN parc.č. 4280/26, kde je vybudovaná bezprostredne priľahlá vonkajšia úprava, ktorá tvorí súčasť stavby a slúži priamo s jej využívaním. Z toho dôvodu strešná konštrukcia stavby a jej ukotvenie tiež presahuje pôdorys mestského pozemku. Odpredajom pozemku príde k zosúladeniu skutočného stavu so stavom údajov zapísaných v katastri nehnuteľností.

16. 11. 2021 8:31