Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Hrapko Martin

MESTO SENEC

                                                        

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

Pozemky C-KN parc.č. 2460/41, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 3 m2 a C-KN parc.č. 2460/42, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 14 m2, oddelené od pozemku C-KN parc.č. 2460/21 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.12/2022, ktorý vyhotovila spoločnosť AVANT LINE s.r.o., Ing. Vojtech Ličko dňa 04.07.2022, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym odborom  dňa 11.08.2022 pod č.G1-1253/22.

Kupujúci:  Martin Hrapko rod. Hrapko, Medená 111/33, Bratislava

Odôvodnenie:

Jedná sa o bezprostredne priľahlé pozemky k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa. Predmetné mestské pozemky užívali právni predchodcovia nadobúdateľa cca od roku 1962. Pozemky sú oplotené sčasti pletivovým a murovaným plotom a jedná sa o malú výmeru. Nadobúdateľ pozemky užíva ako súčasť svojich nehnuteľností na voľnočasové aktivity. Pozemky sú udržiavané s vysadenou zeleňou. Pozemky, svojim tvarom a polohou, nie sú vhodné na verejné využitie. Dôvodom žiadosti o odpredaj pozemkov je predovšetkým záujem nadobúdateľa zosúladiť skutočný stav užívania nehnuteľnosti s právnym stavom.


 

 

21. 9. 2022 10:05