Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kliský Severín a Zuzana

MESTO SENEC

                  

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

Pozemok C-KN parc.č. 2653/59, druh pozemku: zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 151 m2, oddelený od pozemku E-KN parc.č. 1706 evidovaný na liste vlastníctva č.9058 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.18/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOMETRICA s.r.o., Ing. Róbert Patvaroš, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym odborom  dňa 03.05.2021 pod č.G1-587/2021

Kupujúci:

Ing.arch. Severín Kliský a manželka JUDr. Zuzana Kliská rod.Klepáčová, ul.29.augusta 30, Bratislava

Odôvodnenie:

Jedná sa o priľahlú nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou - záhradnou chatkou vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľov. Mestský pozemok tvorí časť záhrady, o ktorú sa nadobúdatelia dlhodobo zodpovedne starajú, využívajú ju na sezónnu rodinnú rekreáciu a pestovanie zeleniny  a drobného ovocia pre vlastnú potrebu. Pozemok svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a nachádzajú sa na ňom vonkajšie úpravy, inžinierske siete prislúchajúce k záhradnej chate, elektrická prípojka, žumpa, vrátka a bránka pre zabezpečenie prístupu k záhradnej chatke. Cez predmetný pozemok je zabezpečený jediný prístup k nehnuteľnosti nadobúdateľov od cestnej komunikácie. Pozemok je oplotený a oddelený od verejného priestoru. Predmetný pozemok nadobúdatelia užívajú od marca 2014, kedy nadobudli do vlastníctva záhradnú chatku.


 

21. 5. 2021 9:11