Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kontar

                                                          
 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Karolom Kválom

z v e r e j ň u j e

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja:

Časť pozemku registra C-KN parc.č. 1603 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 4 m2 neevidovaný na liste vlastníctva, identický s časťou pozemku - parcelou registra E-KN parc.č. 1636 zastavané plochy a nádvoria evidovaný na LV č. 9058 vo vlastníctve Mesta Senec

 Kúpna cena: 30,-€/m2

 Kupujúci: Ing. Dagmar Kontárovú v ?-ine a Františka Kontára v ?-ine

 Odôvodnenie: Jedná sa o priľahlý pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov.

 Vyvesené:

 Zvesené:

 

29.11.2017 16:55