Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Labuda

MESTO SENEC

                                                         

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 4440/11 záhrada o výmere 490 m2 evidovaný na LV č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec.

 

Kúpna cena: 100,-€/m2

 

Kupujúci: JUDr. Tibor Labuda a manželka JUDr. Dana Labudová rod. Chalupková, Pivničná 25, Senec

 

Odôvodnenie: Jedná o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov. Ide o nevysporiadaný pozemok, ktorý je vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný, je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný tretími osobami. Pozemok je dlhodobo neudržiavaný, zarastený burinovitými trávami a nežiadúcim spôsobom zasahuje do nehnuteľností nadobúdateľov. Pozemok nie je zo žiadnej strany prístupný vlastníkovi Mestu Senec a ani verejnosti, nie je k nemu žiadny prístup z verejnej komunikácie. S ohľadom na aktuálny právny a skutkový stav nie je pozemok Mestom Senec ako jeho vlastníkom akokoľvek využiteľný. Po odkúpení by pozemok tvoril celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov, pričom by sa účelne využíval podľa svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu užívaniu nehnuteľností nadobúdateľov.

 

14. 1. 2020 10:25