Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Lahová, Feješová

 

MESTO SENEC

                                                          

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

Pozemok E-KN parc.č. 1118 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 563 m2 zapísaný na LV č.9058 v prospech vlastníka: Mesto Senec, katastrálne územie Senec.

Kupujúci:

Mgr. Milina Feješová rod. Lahová, Hviezdoslavova 64, Senec      podiel 1/2

Ing. Milina Lahová rod. Kočiová, Hviezdoslavova 64, Senec        podiel 1/2

 

Odôvodnenie:

Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k pozemkom v spoluvlastníctve nadobúdateľov. Pozemok je súčasťou areálu „Arbor“, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov každý v podiele ? a využívajú ho od vzniku areálu. Mestský pozemok pozostáva z väčšej miery zo spevnenej plochy, ktorú využívajú na vstup pre zásobovanie a tiež ako plochu pre skladovanie rastlín. Na pozemku sú umiestnené drobné stavby, bez pevného základu. Jedná sa o železné konštrukcie, ktoré v letných mesiacoch slúžia ako tienidlo pre rastliny. Na zvyšnej časti pozemku sa nachádza parkovacia plocha, trávnik a okrasné rastliny.

 

12. 4. 2022 9:09