Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Milkovičová Viera a Milkovičová Zuzana

MESTO SENEC

                                                         

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

Pozemok C-KN parc.č. 2231/61, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 234 m2, oddelený od pozemkov C-KN parc.č. 2211/1 a 2231/1 evidované na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.62/2020, ktorý vyhotovila spoločnosť ORION SK s.r.o., Ing. Peter Šimonič, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym odborom  dňa 10.03.2021 pod č.304/2021

 

Kupujúci:

JUDr. Viera Milkovičová rod. Mráziková, Štúrova 7, Žilina                     podiel 1/2 k celku

Mgr. Zuzana Milkovičová rod. Milkovičová, J.Fándlyho 8, Žilina           podiel 1/2 k celku

 

Odôvodnenie:

Jedná sa o priľahlú nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami - rekreačnou chatou a pozemkom C-KN p.č. 2231/39 v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. Pozemok je oplotený a nadobúdatelia ho užívajú na rekreáciu, aj ako na prístup k svojej rekreačnej chate. Udržiavajú ho, majú na ňom vysadené okrasné dreviny a trávnik. Pozemok je z hľadiska jeho dispozície nevhodný pre predaj iným osobám a nie je vhodný ani na iné samostatné užívanie, pretože sa nachádza ako enkláva medzi susediacimi rekreačnými chatami.


 

24. 5. 2021 10:59