Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Podolský Michal a Eliška

MESTO SENEC

                                                         

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja:

Pozemok C-KN parc.č. 3568/5 zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 6 m2, oddelený od pozemku C-KN parc.č. 3568/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.30/2021, ktorý vyhotovil Zoltán Kupkovič, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym odborom dňa 01.04.2021 pod č.500/2021

Kupujúci:

Mgr. Michal Podolský a manželka Bc. Eliška Podolská rod. Drmolová, Vajanského 25/A, Senec

Odôvodnenie:

Jedná sa o malú výmeru a ide o priľahlú nehnuteľnosť, ktorá bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov. Nadobúdatelia na predmetnom pozemku plánujú výstavbu prístrešku pre dve motorové vozidlá pre svoju nehnuteľnosť – rodinný dom postavený na pozemku C-KN parc.č. 3567/2.


 

8. 4. 2021 12:06