Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Pomsahar

MESTO SENEC

         

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

Nehnuteľnosti v katastrálnom území Senec -

• rodinný dom súpisné číslo 1464 postavený na pozemku C-KN parc.č. 174,

• pozemok C-KN parc.č. 174 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 445 m2,

• pozemok C-KN parc.č. 175/1 záhrada o výmere 596 m2.

 

Kúpna cena:

• pozemok  C-KN parc.č. 174 vo výške 84,- €/m2,

• pozemok  C-KN parc.č. 175/1 vo výške 130,- €/m2,

• rodinný dom súp.č.1464 vo výške stanovenej znaleckým posudkom

 

Kupujúci: Mikuláš Pomšahár, Robotnícka 36, Senec

 

Odôvodnenie: Jedná sa o nehnuteľnosť, v ktorej nadobúdateľ žije od roku 1980. Nehnuteľnosť dostal do užívania od MsNV v Senci v dezolátnom a neobývateľnom stave. Nadobúdateľ rekonštrukciu nehnuteľnosti vykonal svojpomocne na vlastné náklady. V  súčasnosti stavba nie je vhodná na bývanie, nakoľko nehnuteľnosť je navlhnutá, zateká strecha a plesnivie. Rodinný dom potrebuje väčšiu rekonštrukciu, ktorá je finančne náročná.


 

14. 1. 2020 10:50