Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Rakúsová

MESTO SENEC

                                                         

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č. 2166 záhrada  o výmere 1191 m2 evidovaný na LV č.9058 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec.

Kupujúci: Alžbeta Rakúsová rod. Šipošová, Fučíková 13, Senec.

Odôvodnenie: Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý nadobúdateľ vrátane právnych predchodcov užíva od roku 1965 ako súčasť nehnuteľností s existujúcim oplotením. K pozemku nevedie prístupová cesta.

 

30. 9. 2019 8:11