Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Šešera

MESTO SENEC

                                                         

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja:

Pozemok C-KN parc.č. 2463/276, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 80 m2,

Pozemok C-KN parc.č. 2463/277, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 60 m2,

oddelené od pozemku C-KN parc.č. 2463/60 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.60/2021, ktorý vyhotovil Ing. Richard Bariak, úradne overený OÚ Senec, katastrálnym odborom  dňa 28.12.2021 pod č.2332/2021.

Kupujúci:  RNDr. Ľubor Šešera, PhD., Hany Meličkovej 43, Bratislava

 

Odôvodnenie:

Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k rekreačnej chate a k pozemku vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa. Mestský pozemok slúži nadobúdateľovi aj ako prístup od cesty k jeho rekreačnej chate a ako prístup k jazeru. Pozemok od cesty je oplotený, je v užívaní nadobúdateľa a jeho rodiny viac než 35 rokov. Nadobúdateľ sa o mestský pozemok stará a udržiava ho, na pozemku pri jazere vybudoval záhradu s automatickým závlahovým systémom.

10. 1. 2022 9:14