Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vargová, Zelman

MESTO SENEC

                                                        

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

• pozemok C-KN p.č. 2785/26 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m2,

• pozemok C-KN p.č. 2786/31 trvalý trávny porast o výmere 177 m2,

• pozemok C-KN p.č. 2787/9 ostatná plocha o výmere 390 m2,

evidované na liste vlastníctva č. 2800 v prospech Mesta Senec, katastrálne územie Senec.

Kupujúci:

Mgr. Anna Vargová, Hečkova 28, Senec                 podiel 1/3 k celku

Martin Zelman, J. Jesenského 4, Senec                    podiel 1/3 k celku

Ing. Andrej Zelman, J. Jesenského 4, Senec             podiel 1/3 k celku

Odôvodnenie:

Jedná sa o priľahlé nehnuteľnosti, ktoré bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. V tesnej blízkosti  pozemkov vzniká čierna skládka, preto nadobúdatelia mienia predmetné pozemky oplotiť a pre terénne nerovnosti stav upraviť pre použitie vstupu.

 


 

29. 3. 2021 10:54