Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Varsík Peter

MESTO SENEC

                                                         

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Pavlom Kválom

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 oznámenie o zámere predaja majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet predaja:

• pozemok diel č.1 o výmere 6 m2 oddelený od parcely C-KN parc.č. 2514/1, druh pozemku: ostatná plocha evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec a pričlenený k parcele C-KN parc.č. 2543/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Senec, podľa geometrického plánu č.7/2022, ktorý vyhotovila spoločnosť Zememerač s.r.o., úradne overený OÚ Senec, katastrálnym odborom  dňa 08.03.2023 pod č.236/2023

 Kupujúci: Ing. Peter Varsík rod. Varsík, Štepnice 28, Slovenský Grob

 Odôvodnenie:

Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa. Ide o malú výmeru. Na pozemku sa nachádza cca 50 rokov starý betónový základ. Nadobúdateľ nadobudol objekt v roku 2021 v súčasnom stave, bez následných stavebných úprav.

 

16. 3. 2023 7:50