Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vinkovič

Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja: Pozemok C-KN parc.č.2371/432 ostatné plochy o výmere 28 m2 a pozemok C-KN parc.č.2371/433 ostatné plochy o výmere 6 m2, oddelené od pozemku C-KN parc.č.2371/1 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec v k.ú.Senec, podľa geometrického plánu č.74/2016 vyhotoveného SLEMI Geodézia s.r.o.

Kúpna cena: 140,-€/m2

Kupujúci: Ingrid Vinkovič rod. Gáborová

Odôvodnenie: Pozemky C-KN parc.č. 2371/432 a 2371/433 sú priľahlými pozemkami, ktoré bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa, sú dlhodobo užívané nadobúdateľom a jedná sa o malé výmery pozemkov.

14.6.2017 15:22