Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  

MESTO SENEC

Mierové nám. 8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

  zastúpené primátorom - Ing. Pavolom Kválom

z v e r e j ň u j e

na základe ustanovenia § 9aa, ods. 2 písm. e) bod 1. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Senec

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet prenájmu (predĺženie doby nájmu k):

 • administratívna budova so súp.č. 4033 postavená na parc. č. 5218/44, 5218/46, 5218/48, 5218/49;
 • vrátnica so súp. č. 4031 postavená na parc.č. 5218/41;
 • trafostanica so súp. č. 4029 postavená na parc. č. 5218/40;
 • pozemok „CKN“ s parc. č. 5218/ 6 o výmere 1825 m2, druh: ostatná plocha
 • pozemok „CKN“ s parc. č. 5218/14 o výmere 2529 m2, druh: ostatná plocha
 • pozemok „CKN“ s parc. č. 5218/ 15  o výmere 1765 m2, druh: ostatná plocha
 • pozemok „CKN“  s parc. č. 5218/ 16  o výmere 6461 m2, druh: ostatná plocha
 • pozemok „CKN“ s parc. č. 5218/35  o výmere 237 m2, druh: ostatná plocha
 • pozemok „CKN“ s parc. č. 5218/ 36 o výmere 469 m2, druh: ostatná plocha
 • pozemok „CKN“ s parc. č. 5218/45  o výmere 289 m2, druh: ostatná plocha
 • pozemok „CKN“ s parc. č. 5218/46  o výmere 273 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie

evidované na LV č. 5943, kú. Senec, v prospech mesta Senec

Žiadateľ: Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, IČO: 36 075 604, sídlo: Diaľničná cesta 3, Senec, vedený Okresným úradom Senec, č. živ. reg. 140-28257

Doba nájmu:  určitá, do 31.1.2034

Odôvodnenie: žiadateľ žiada o predĺženie doby nájomnej zmluvy č. 003/05/07 uzatvorenej dňa 27.5.2005, a to z dôvodu, že žiadateľ je do konca februára 2024 povinný požiadať o predĺženie akreditácie, a teda mať uzavretú platnú nájomnú zmluvu

 

12. 2. 2024 12:41