Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Černay

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:    pozemok E-KN parc. č. 1790, orná pôda , vedená na  LV 9058, v k.ú. Senec o výmere 170 769 m2   za účelom obhospodarovania  

    Cena nájmu: 80,- €/ha/rok, t.j. 80,-€x17,0769/rok, t.j. 1 366,15 €/rok.

    Nájomca: Zdenek Černay- SHR, Slnečná č. 4, 903 01 Senec, IČO: 14056461

    Odôvodnenie: Pozemok obhospodaroval  od roku 2011 na základe nájomnej zmluvy     s predchádzajúcim vlastníkom  pri inventarizácii pozemkov  zistil, že po  zápise ROEP-u   pozemok  patrí do vlastníctva  Mesta Senec.

 

 

14.6.2017 15:45