Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Domeny

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

 

Rodinný dom súpisné číslo 4046 postavený na pozemku C-KN parc. č. 266/6 a pozemok C-KN parc. č. 266/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m? (zastavaný rodinným domom

Pozemok C-KN parc. č. 266/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m? (dvor) evidované na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec v k.ú. Senec.

 

Žiadateľ

 

Ľudovít Dömeny a manželka Angela Dömenyová rod. Šípošová, bytom Šafárikova 37A

 

Lokalita

 

Šafárikova ulica č. 27, 903 01 Senec

 

Cena

V zmysle návrhu Finančnej komisie 250,- € + energie/mesačne

 

Doba prenájmu

 

Na neurčito

 

Skutkový stav

 

Predmet nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom veci je nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je Mesto Senec. Nehnuteľnosť je mestom trvalo nevyužívaná a je dlhodobo užívaná bez právneho dôvodu tretími osobami. Na základe evidencie obyvateľstva MsÚ Senec je na Šafárikovej ulici č. 37 v Senci od 07.01.1988 prihlásený na trvalý pobyt žiadateľ Ľudovít Dömeny a manželka Angela Dömenyová (v súčasnosti s 10 deťmi). Nehnuteľnosť  - byt bol pridelený na základe Rozhodnutia o pridelení bytu R1/88 zo dňa 06.01.1988. Na predmetné nehnuteľnosti v súčasnosti nie je uzatvorená nájomná zmluva.


 

12. 5. 2020 12:05