Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Feješ a manželka

 

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

 

Pozemok registra C-KN s parcelným č. 2371/411 ostatné plochy o celkovej výmere 68m? evidovaného na LV č. 2800 okresného úradu Senec, katastrálneho odboru

 

Pozemok registra C-KN s parcelným č. 2371/412 ostatné plochy o celkovej výmere 109m? evidovaného na LV č. 2800 okresného úradu Senec, katastrálneho odboru

 

Žiadateľ

 

JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová, Prokopa Veľkého 17, 811 04 Bratislava

 

Lokalita

 

Senecké jazerá

 

Cena

 

V zmysle prílohy č. 4 VZN č. 11/2019 – 1,63,- €/m?/rok Spolu cena: 288,51,- €/rok

 

 

Doba prenájmu

 

Na neurčito

 

Skutkový stav

 

MsZ hodnotí spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Predmet nájmu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, ktorý je vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný. Pozemok je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný žiadateľmi, ktorý sa o pozemok dlhodobo starajú a užívajú ho ako svoj vlastný. Pozemok sa nachádza smerom od chaty k jazeru, pred chatou ako vjazd na vlastný pozemok a bezprostredne prilieha k chate.  Žiadatelia

 

majú záujem sa o pozemok naďalej starať a udržiavať. Pozemok stavebne nijak nevyužívajú nakoľko je užívaný ako záhrada s trávnaté plochy.

 

7. 5. 2020 7:29