Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Fusseková

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  • Predmet nájmu: pozemok C-KN parc. č. 2252/31 ostatné plochy o výmere  22 m2 oddelený od pozemku C-KN parc. č. 2252/1 evidovaný na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec, k.ú. Senec

Cena nájmu: 1,57 €/m2/rok , t.j. 1,57 € /22 m2/rok,  spolu  34,54€/rok.

Nájomca: Ing. Jana Fusseková

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s parcelou vo vlastníctve nájomcu a svojím umiestnením a využitím tvorí ucelenú časť s uvedeným pozemkom.

 

14.6.2017 15:52