Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Gajdošík

Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu: pozemok C-KN parc.č.2271/74 ostatné plochy o výmere 81 m2 oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2271/1 zapísaný na LV č.2800 vo vlastníctve Mesta Senec,  k.ú.Senec,

Cena nájmu: 1,57 €/m2/rok , t.j. 1,57 € /81 m2/rok,  spolu 127,17 €/rok.

Nájomca: Peter Gajdošík a manželka Kristína Gajdošíková

Odôvodnenie: Jedná sa o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s parcelou vo vlastníctve nájomcov a svojím umiestnením a využitím tvorí ucelenú časť s uvedeným pozemkom.

 

 

14.6.2017 15:48