Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Hanzen

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet nájmu:

-          Časť pozemku parc. C-KN č. 458 o výmere 402 m? druh pozemku: záhrada o celkovej výmere 435 m? evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru

-          Časť pozemku parc. E-KN č. 2261/101 o výmere 10 m? druh pozemku: trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 2559 m? evidovaný na Liste vlastníctva č. 9058 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru.

 

Cena nájmu: V zmysle VZN č. 3/2009 v zóne A – 0,22 €/m?

 

Nájomca: Ing. Miroslav Hanzen a Monika Hanzenová rod. Melicharová, bytom Pri Starom letisku 18, Bratislava

 

Odôvodnenie: Jedná o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov. Ide o nevysporiadaný pozemok, ktorý je vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný, je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný tretími osobami. Pozemok je dlhodobo udržiavaný zo strany vlastníkov priľahlej nehnuteľnosti a o pozemok sa starajú ako o svoj vlastný. Pozemok je vlastníkmi priľahlej nehnuteľnosti zveľaďovaný a oplotený. Pozemok vzhľadom na to, že je oplotený nie je prístupný zo žiadnej strany ani mestu ani verejnosti.  S ohľadom na aktuálny právny a skutkový stav nie je pozemok Mestom Senec ako jeho vlastníkom akokoľvek využiteľný. Nájomca má záujem pozemok naďalej využívať, starať sa o oň a plánuje na pozemku umiestniť kanalizačnú prípojku. Táto prípojka je potrebná z dôvodu ďalšieho rozvoja a zveľaďovania ako pozemku tak nehnuteľnosti a bude slúžiť pre potreby nehnuteľnosti na Trnavskej ulici  č. 23. Súčasťou žiadosti je aj projektová dokumentácia.  Prenájmom by pozemok tvoril celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nájomcov, pričom by sa účelne využíval podľa svojho charakteru a taktiež by prispel k efektívnejšiemu užívaniu nehnuteľností nájomcov.

2. 10. 2019 9:32